Anbefalinger fra Dansk Hæmatologisk Selskab om vaccination voksne med godartede og ondartede blodsygdomme mod SARS-CoV-2 / COVID-19

Myndighederne udarbejder anvisninger af hvilke grupper af borgere der skal prioriteres ifm de forestående vacciner mod SARS-CoV-2 / COVID-19.

Herunder følger anbefalinger om vaccination af patienter med hæmatologisk sygdom udarbejdet af Dansk Hæmatologisk Selskab.

>> Se anbefalingen i sin originalform her

Patienter med maligne hæmatologiske sygdomme og hæmatologiske sygdomme i immunsystemet er i generelt øget risiko for alle typer af infektioner og for at sådanne udvikler sig hurtigt og med alvorlige evt. dødelige komplikationer. Infektioner udgør pga. de hæmatologiske sygdommes natur og behandlingernes immunsvækkende effekt den største enkeltrisiko for patienterne. Alle opgørelser har vist, at risikoen for alvorligt, kompliceret og evt. dødeligt forløb ved SARS-CoV-2 infektion er betydeligt for patienter med hæmatologisk sygdom. I en dansk opgørelse af SARS-CoV-2 infektion hos patienter i behandling eller opfølgning ved hæmatologiske afdelinger var risikoen for indlæggelse på intensiv afsnit 21% og 30-dages mortaliteten 24%. Udenlandske opgørelser har fundet tilsvarende eller endnu større risici for alvorligt forløb af COVID-19 infektion.

Et velfungerende immunapparat er en forudsætning for at opnå optimal beskyttelse ved enhver vaccination. Derfor vil patienter der mangler dele af immunapparatet have nedsat eller manglende effekt af vaccination. Imidlertid er en grad af immunitet mod SARS-Cov-2 meget ønskværdigt pga. de førnævnte risici. Vi anbefaler derfor:

 1. Patienter med maligne hæmatologiske sygdomme og hæmatologiske sygdomme i immunsystemet betragtes som værende i særlig risiko og prioriteres højt som modtagere af vaccination mod SARSCoV-2.
 2. Hustandskontakter prioriteres i lighed med patienterne, da vaccineresponset hos denne gruppe forventes at være godt og patienterne derved vil være indirekte beskyttet.
 3. Vacciner baseret på levende svækkede SARS-CoV-2 frarådes til denne immunsvækkede gruppe pga. risiko for klinisk sygdom. Der er ikke umiddelbart forventning om ibrugtagning af denne vaccinationstype i DK.
 4. Virus-vektor baserede vacciner baseret på en non-replikerende vektor betragtes som sikre, da vektor ikke har eget replikationspotentiale. Derimod frarådes virus-vektor baserede vacciner baseret på en replikerende vektor af de samme grunde som nævnt under pkt 3.
 5. mRNA baserede vacciner betragtes som sikre.
 6. I flg situationer bør SARS-CoV-2 vaccination udsættes:
  • a. Behandling med højdosis kemoterapi og autolog stamcellestøtte indenfor 3 mdr.
  • b. Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation indenfor 3 mdr c. Anti-CD20-antistofbehandling – se pkt 7
 7. Aktuel eller tidligere behandling med CD20-antistof medfører, at immunitet baseret på dannelse af antistoffer fra B-celler indenfor de første 6 mdr er stærkt reduceret eller helt fraværende. De vacciner der er tættest på godkendelse vil dog også inducere T-celle aktivering og dermed en vis immunitet alligevel. Virus-vektor baserede vacciner kan medføre antistofdannelse mod vektor. Et tænkt regime, hvor man vaccineres med vektorbaseret vaccine umiddelbart efter CD20-antistof behandling og senere boostes +6mdr senere vil derfor medføre et dårligere vaccinerespons, end ved blot at vente 6 mdr med primærvaccinationen. DHS anbefaler derfor at patienter som har fået CD20-antistofbehandling primær vaccineres 6 mdr efter afsluttet behandling, eller alternativt primærvaccineres med mRNA baserede vacciner.
 8. Patienter som vaccineres i et igangværende kemoterapuetisk behandlingsforløb med tilbagevendende behandlinger bør vaccineres uden for cytopenifase. Dette anbefales da vaccinerne kan medføre feber og dermed differentialdiagnostiske problemer med tolkning overfor infektion især ved samtidig neutropeni.
 9. Patienter med temporær immunosuppression fra sygdom eller behandling bør tilbydes revaccination når immunosuppression er ophørt. Se særlige forhold for CD20-antistoffer under punkt 7.
 10. Ved vaccination mod SARS-CoV-2 bør det samtidig sikres, at patienten er sufficient vaccineret mod influenza og pneumokokker.
 11. Respons, immunitet, komplikationer mv. bør monitoreres systematisk hos denne gruppe med høj risiko for infektion og nedsat effekt af vacciner.
 12. Undtaget fra ovenstående anbefalinger er kurativt behandlede patienter for +24 mdr siden, i remission og uden verificeret eller skønnet immunsvækkelse. Disse betragtes ikke som værende i forhøjet risiko for et alvorligt forløb.

På vegne af Dansk Hæmatologisk Selskab – 12-12-2020

Afdelingslæge, PhD Maja Ølholm Vase, Sekretær Dansk Hæmatologisk Selskab Specialeansvarlig
Overlæge, PhD, Thomas Stauffer Larsen, Formand Det nationale udvalg for stamcellemobilisering/høst og autolog stamcelletransplantation
Professor, Overlæge, dr. med. Henrik Sengeløv, Formand rekommandationsudvalget vedrørende allogene stamcelletransplantationer
Overlæge, PhD Anne Ortved Gang, medlem Dansk Hæmatologisk Selskab bestyrelse
Overlæge, dr.med. Ilse Christiansen, Hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
Overlæge, PhD, dr.med. Marie Helleberg, Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet
Professor, Overlæge, PhD Henrik Frederiksen, Formand Dansk Hæmatologisk Selskab

>> Se anbefalingen i sin originalform her