Fra LyLe Nyt, marts 2018:

Jane Heitmann, folketingsmedlem (V), medlem af Sundhedsudvalget og Venstres Sundheds- Ældre og Ligestillingsordfører er interviewet til LyLe Nyt.

Du har som politiker været med til at gøre forsøgsordningen mulig. Hvad har været det vigtigste for dig i den forbindelse?

”Det er fuldstændigt rigtigt, som også flere praktiserende læger har gjort opmærksom på, at vi bevæger os ned ad en sti, som vi ikke har betrådt før, fordi medicinsk cannabis ikke er et godkendt lægemiddel. En af grundene til at iværksætte forsøgsordningen er, at vi ved, at der er patientgrupper, som køber cannabis på det illegale marked. Med forsøgsordningen giver vi mulighed for, at flere patientgrupper kan få et lovligt alternativ. Det faktum, at vi kan afkriminalisere nogle mennesker, er en vigtig del af beslutningen.”

”Det, der er vigtigt i forhold til lægerne, er, at de har fået det, der kaldes ’skærpet informationspligt’, altså at de skal gøre en ekstra indsats for at informere deres patienter i forhold til, hvad det betyder, når man kommer i behandling med medicinsk cannabis. Det er ikke et almindeligt lægemiddel, og det skal patienterne være meget beviste om, og de skal kunne sige ja tak eller nej tak på et oplyst grundlag. Dertil kommer, at lægerne har ’skærpet indberetningspligt’, der indebærer, at de hurtigst muligt skal indberette alle observerede, formodede bivirkninger. Vi er helt klar over, at denne ordning ligger langt fra de procedurer, der knytter sig til de godkendte lægemidler, og derfor er informationspligten og indberetningspligten meget vigtig. Endelig har det været vigtigt for os i Venstre, at det er den praktiserende læge, der har ordinationsretten. Det betyder så også, at hvis lægen ikke kan se for sig, at patienten vil kunne få glæde af behandlingen, så skal han eller hun ikke udskrive det.”

Det ser ud til, at mange læger vil sige nej til deres patienter, fordi de oplever at blive pålagt et ansvar, som de ikke har lyst til at bære. Er ordningen en fiasko, hvis et meget stort antal læger siger nej til deres patienter?

”Jeg har stor forståelse for den usikkerhed, som lægerne giver udtryk for. Læger er rundet af en tradition, hvor evidens og dokumentation for virkninger og bivirkninger er afgørende for, om man tager et lægemiddel i brug. Det skal vi værne om. Patientsikkerheden er afgørende. For Venstre har det været afgørende, at Sundhedsstyrelsen har udsendt en vejledning til lægerne om, hvordan de skal håndtere det. For mange læger vil dette også være en ny mulighed for at kunne hjælpe deres patienter. I øvrigt finder jeg det helt legitimt, at læger, der er usikre på denne behandling, henviser deres patienter til en speciallæge eller til en praktiserende læge, der ikke har den samme betænkelighed.”

Anders Beich er meget fortørnet over, at politikerne nu vil bestemme, hvad lægerne skal kunne give deres patienter. Forstår du det?

”Det er afgørende for os, at man har prøvet alle godkendte standardbehandlinger, inden man tyr til medicinsk cannabis. Det skal være den sidste mulighed, og det er en meget vigtig pointe. Og igen – hvis lægen ikke tror, at patienten kan have gavn af medicinsk cannabis, så skal han ikke udskrive det. Ordinationsretten er vigtig.”

Ordningen er også blevet kritiseret for, at den ikke systematisk samler den viden op, der opstår undervejs, som i et egentligt videnskabeligt forsøg. Hvad tænker du om det?   

”Via Satspuljen er der faktisk sat midler af til en erfaringsopsamling, og netop derfor er det så vigtigt, at lægerne er meget bevidste om deres indberetningspligt i forhold til bivirkningerne. Vi vil følge ordinations- og bivirkningsmønstrene meget nøje. Det er vigtigt at få styr på, hvem der ordinerer hvad og til hvilke patienter. Det er ganske rigtigt ikke et klinisk studie i tre faser, vi sætter i værk, men det er en meget vigtig erfaringsopsamling, som vi forhåbentlig kan bruge til at skabe ny viden. Vi er meget bevidste om, at vi ikke har meget viden på området, og at der er brug for den.”