Nyt fra EHA 2022

Den 8.-11. juni 2022 afholdt EHA sin årlige kongres med nyt fra den hæmatologiske verden. Her har vi samlet nogle af de input, der kom fra mødet.


Stort CLL-studie: Markant forbedring af PFS ved tidsbegrænset venetoclax-kombination

Tidsbegrænset målrettet behandling med Venclyxto (venetoclax) plus obinutuzumab med eller uden Imbruvica (ibrutinib) giver overlegne progressionsfrie overlevelsesresultater sammenlignet med standard kemoimmunterapi hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Det viser nye foreløbige data fra fase III-studiet GAIA/CLL13 (abstract #LBA2365), der blev præsenteret ved en Late Breaking Session på årets EHA-kongres i Østrig.

Sammenlignet med standard kemoimmunterapi reducerede venetoclax-kombinationen med obinutuzumab og ibrutinib (GIV) risikoen for sygdomsprogression med 68 procent og venetoclax og obinutuzumab (GV) med 58 procent.

>> Du kan læse mere her


Mange patienter med AML lever længe efter transplantation

Fra starten af det nye årtusinde og frem til 2010 faldt overlevelsen efter allogen stamcelletransplantation blandt patienter med AML, mens den fra 2010 og frem til 2020 igen har været stigende. Det viser tal fra et nyt dansk registerstudie, der blev præsenteret som en poster på årets EHA-kongres i juni måned. Tallene rummer ikke i sig selv forklaringen på overlevelseskurvens forløb, men der er sket udviklinger i perioden, som formentlig kan forklare den stigende overlevelse i den tiårige periode fra 2010 til 2020.

”At overlevelsen er forbedret siden 2010 kan skyldes flere forskellige faktorer. Blandt andet er konditioneringen forud for HCT blevet mere skånsom, og vi har fået mulighed for at foretage ambulante transplantationer,” siger førsteforfatter Lars Klingen Gjærde, læge og ph.d.-studerende på Rigshospitalets enhed for Knoglemarvstransplantation, Afdeling for Blodsygdomme.

>> Du kan læse mere her


Quizartinib og kemo-kombination forlænger overlevelsen markant ved AML

Tilføjelsen af FLT3-hæmmeren quizartinib til standard kemoterapi forlænger den samlede overlevelsen ved nydiagnosticeret akut myeloid leukæmi (AML) med FLT3-ITD-mutation.

Det viser de allerførste data fra det randomiserede fase III-studie QuANTUM-First, som blev præsenteret ved Presidential Symposium på årets EHA-konference lørdag eftermiddag (abstract #S100).

Efter en median opfølgning på 39,2 måneder var den gennemsnitlige samlede overlevelse mere end dobbelt så høj værende 31,9 måneder for patienter, der fik quizartinib, sammenlignet med 15,1 måneder for patienter, der fik kemoterapi.

>> Du kan læse mere her


Tasigna viser bedre effekt mod CML end Glivec

Hos patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML) giver behandling med Tasigna (nilotinib), der er en andengenerations tyrosinkinasehæmmer (TKI’er), mere effektivt dybt molekylært respons end Glivec (imatinib), der er en førstegenerations TKI’er. Det viser resultater fra et prospektivt studie, der blev præsenteret på EHA-kongressen.

Fabrizio Pane fra universitetet i Napoli, Italien, som præsenterede resultaterne på EHA-kongressen, mener på baggrund af studiets resultater, at andengenerations TKI’er kan være den foretrukne behandling for CML-patienter for at opnå behandlingsfri remission (TFR).

>> Du kan læse mere her


Keytruda viser lovende resultater mod Hodgkin lymfom

En af de store udfordringer ved Hodgkin lymfom er, hvordan man håndterer patienter, der responderer dårligt på førstelinje-kemoterapi. Derfor pågår der en række studier på både voksne og børn med Hodgkin lymfom, hvor man med forskellige midler forsøger at undgå den hårde opfølgende behandling.

Tidlige data indikerer, at Keytruda (pembrolizumab) måske kan mindske risikoen for, at unge med Hodgkin lymfom og dårlig respons på førstelinjebehandling får behov for stråleterapi.

>> Du kan læse mere her


Tidlige data: Højpræcisions allogen celleterapi reducerer forekomsten af kronisk GvHD

Brugen af en højpræcisions allogen celleterapi reducerer forekomsten af kronisk graft-versus-host sygdom (cGvHD), forbedrer GvHD-fri tilbagefaldsfri overlevelse og giver mindre toksicitet end forventet hos patienter med hæmatologisk kræft.

Det viser resultater fra et enkelt-center fase Ib/II-studie og et multicenter fase Ib-forsøg, som blev præsenteret på EHA-kongressen.

>> Du kan læse mere her